Selecteer een pagina

voorwaarden

Hoe houden we het gezellig met elkaar? Nou gewoon door transparant te zijn in wat je van ons mag verwachten. En wij van jou. Ergo: de trainingsvoorwaarden.

Definities

 • Aanmeldingsformulier: het (elektronische) formulier waarmee een Deelnemer een overeenkomst met Vlogcademy kan aangaan met betrekking tot het volgen van een bepaalde Training.
 • Deelnemer(s): de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Vlogcademy is aangegaan of wil aangaan om een Trainingen te volgen.
 • Studiemateriaal: materiaal dat door Vlogcademy voor de Training wordt verstrekt aan Deelnemers.
 • Training(en): alle trainingen die klassikaal, online, in-company dan wel op een andere manier door Vlogcademy verzorgd worden.
 • Trainingsvoorwaarden: deze voorwaarden.

Aanbieding en overeenkomst

 • Deze Trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Vlogcademy gesloten overeenkomsten met Deelnemers met betrekking tot door Vlogcademy verzorgde Trainingen.
 • Vlogcademy mag de Trainingsvoorwaarden eenzijdig te veranderen. Vlogcademy informeert de Deelnemer hierover zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor de start van de Training. De Deelnemer mag dan de Training annuleren onder restitutie van de reeds betaalde vergoeding.
 • De overeenkomst tot het volgen van een Training komt tot stand op het moment dat Vlogcademy een door de Deelnemer verstuurd Aanmeldingsformulier heeft bevestigd.

Aanmelding trainingen

 • Een Deelnemer kan zich schriftelijk of elektronisch aanmelden voor de Trainingen met behulp van het Aanmeldingsformulier. Je ontvangt van de aanmelding een bevestiging. De Deelnemer moet deze aanmeldingsbevestiging meenemen naar de Training. Zonder aanmeldingsbevestiging kan Vlogcademy de Deelnemer de toegang tot de Training weigeren.
 • Met de aanmelding verklaar je bekend en akkoord te zijn met deze Trainingsvoorwaarden.

Trainingsduur en -plaats

 • De trainingsduur en plaats zijn steeds aangegeven in de betreffende trainingsbeschrijving.

Annulering en vervanging

 • Kosteloos annuleren is mogelijk tot 31 dagen voor de startdatum van de training. Daarna zijn de totale kosten verschuldigd.
 • Als de deelnemer de training waarvoor hij of zij zich heeft aangemeld annuleert binnen 31 dagen voor de aanvang van de betreffende Training, dan ontvangt de Deelnemer een tegoedbon van 50% van de trainingswaarde waarvoor hij zich heeft aangemeld om op een later tijdstip, doch binnen zes maanden, deze training of een andere training te volgen voor zover daar nog plaats voor is.
 • Restitutie van reeds betaalde bedragen voor de Training is niet mogelijk.
 • De Deelnemer mag tot het moment van de start van de Training voor vervanging zorgen. Deelnemer dient zo snel mogelijk de gegevens van de vervanger aan Vlogcademy door te geven.
 • Vlogcademy behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling voor een Training deze te annuleren, maar doet voorstellen voor eventuele alternatieve data. Bij annulering door Vlogcademy wordt aan de Deelnemer een tegoedbon verstrekt voor de Training waarvoor hij of zij zich heeft aangemeld om deze Training op een later tijdstip alsnog te volgen.
 • Wijzigingen
  Vlogcademy behoudt zich het recht voor om wijzigingen in trainingsinhoud, -data, -plaats en eventuele andere specificaties van de training aan te brengen indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht. Vlogcademy is niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende schade.  

Trainingstijd, melding en verzorging

 • De Trainingen worden gegeven van 9.30 tot 16.30 uur, tenzij anders vermeld in de bevestiging van aanmelding. 
 • Lunch(es), koffie, thee of frisdranken worden door Vlogcademy aangeboden en zijn inbegrepen in de prijs voor de Training, tenzij anders vermeld. 

Intellectuele eigendomsrechten

 • De intellectuele eigendomsrechten op het Studiemateriaal berusten uitsluitend bij Vlogcademy of bij diens licentiegever(s). Vermenigvuldiging of verstrekking aan derden van (delen van) Studiemateriaal is derhalve niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vlogcademy of diens licentiegever(s). 
 • Studiemateriaal mag, met inachtneming van het in dit artikel 9 bepaalde, worden behouden door Deelnemer. Volledige of gedeeltelijke overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan Deelnemer vindt echter nimmer plaats.

Facturering en betaling

 • De door Vlogcademy gehanteerde prijzen voor Trainingen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 • Vlogcademy zal zoveel mogelijk bij opdrachtgunning van de training factureren.
 • Facturen voor Trainingen dienen te zijn voldaan voor aanvang van de betreffende Training. Vlogcademy is gerechtigd de Deelnemer de toegang tot een Training weigeren indien de verschuldigde vergoeding niet (tijdig) is voldaan. 

Overige bepalingen

 • De toepasselijkheid van een geheel of gedeelte van eventuele inkoop- of andere algemene bepalingen van Deelnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zulks door Vlogcademy uitdrukkelijk is aanvaard.
 • Iedere communicatie tussen Vlogcademy en Deelnemer kan elektronisch gebeuren.
 • Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/
 • of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Deelnemer, komt dit voor risico van Deelnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.
 • De aanmelder verklaart dat deze bevoegd is namens de organisatie overeenkomsten met Vlogcademy aan te gaan.

 

contact. Graag! 

Over 

Vlogcademy helpt jou meer naamsbekendheid te krijgen en jouw online bereik te vergroten. 

HANDIGE INFORMATIE

info@vlogcademy.nl

Traininingsvoorwaarden

Privacyverklaring

 

KVK: 71227954

Bank:  NL37BUNQ2206220458